GHC Bar Association Logo Gauhati High Court Bar Association

Past Presidents of The Association

Name of Secretary Year
K. BORA 1948-49
DINA NATH MEDHI 1950
N/R 1951
D.N.MEDHI 1952-58
M.C PATHAK 1959-64
R.K.GOSWAMI 1964-65
P.R.GOSWAMI 1965-66
R.K.GOSWAMI 1966-67
B.M.GOSWAMI 1968-78
KANAKESHWAR SARMA 1978-80
S.N.MEDHI 1980-83
KANAKESHWAR SARMA 1983-84
S.N.MEDHI 1984-86
BHARGAB CHOUDHURY 1986-88
D.P.CHALIHA 1988-90
S.N.SARMA 1990-91
N.C.DAS 1991-97
HRISHIKESH ROY 1997-98
KAMAL AGARWAL 1998-2000
A.K.GOSWAMI 2000-01
PRADIP KHATANIAR 2001-02
APURBA KR. SHARMA 2002-04
ARUP JYOTI DAS 2004-05
APURBA KR. SHARMA 2005-07
DILIP MOZUMDAR 2007-08
NABA JYOTI DUTTA 2008-09
PRONAB JYOTI SAIKIA 2009-10
BIMAL CHETRI 2010-11
SOUMITRA SAIKIA 2011-13
MISS MONJULI DEV 2013-14
SRI NABAJYOTI DUTTA 2015-17
MRS. BANASHREE GOGOI 2017-18
MRS. BANASHREE GOGOI 2018-