GHC Bar Association Logo Gauhati High Court Bar Association

Past Presidents of The Association

Name of Presidents Year
F. A. Ahmed 1948-49
A. P. Goswami 1950
S. K. Ghosh 1951
S. M. Lahiri 1952-54
F. A. Ahmed 1955
S. M. Lahiri 1956
F. A. Ahmed 1957
S. M. Lahiri 1958-67
S. K. Ghosh 1968-75
B. C. Barua 1976-77
B. C. Barua 1977-78
P. Choudhuri 1978-80
R. C. Choudhuri 1980-86
A. R. Barooah 1986-88
N. M. Lahiri 1988-90
G. K. Talukder 1990-93
A. R. Barthakur 1993-96
N. N. Saikia 1996-97
A. R. Barthakur 1997-02
A. C. Borbora 2002-04
A. K. Bhattacharyya 2004-05
G. K. Bhattacharyya (up to 27.11.06 R.C.Saikia(Actg) 2005-07
Nilayananda Dutta 2007-08
J. M. Choudhuri 2008-09
Apurba Kr. Sharma 2009-11
Ram Ch. Saikia 2011-13
Kamal Nayan Choudhury 2013-14
Apurba Kr. Sharma 2014-16
Ram Ch. Saikia 2016-17
Krishna Kanta Mahanta 2017-18
Sri Atul Chandra Buragohain 2018-